Eura Mobil GmbH
Eura Mobil GmbH

Impressum

Adress:

Eura Mobil GmbH
Kreuznacher Str. 78
55576 Sprendlingen

Internationellt momsregistreringsnummer:

DE 148268237

HRB No.:

Mainz Tribunal
HRB 21844

Direktör:

Dr. Holger Siebert, Thomas Luible

Koncept, layout och produktion:

M.I.T e-Solutions GmbH
Am Zollstock 1, D-61381 Friedrichsdorf
http://www.mit.de, info@mit.de

1. Online-innehåll

Eura Mobil avsäger sig allt ansvar för föråldrad, felaktig, ofullständig eller undermålig information. Rättsliga förfaranden kan under inga omständigheter föras mot Eura Mobil med anledning av antingen materiella eller immateriella skador till följd av användning eller icke-användning av den tillhandahållna informationen, exempelvis genom användning av inkorrekt eller ofullständig infomrmation, då Eura Mobil inte ansvarar för innehållet.

Alla erbjudanden är öppna och icke-bindande. Eura Mobil förbehåller sig rätten att ändra, komplettera eller ta bort delar av den information som ges utan förhandsanmälan, eller att begränsa tillgången.

2. Bokmärken och länkar

Eura Mobil är inte ansvarig för direkta eller indirekta länkar till externa webbplatser. Ansvar skulle endast gälla om författaren var medveten om innehållet och det skulle vara tekniskt möjligt och rimligt att förhindra användning av olagligt innehåll.

Eura Mobil förklarar formellt att inget illegalt innehåll fanns på länkade sidor vid tidpunkten då länken gjordes. Eura Mobil har ingen kontroll över nuvarande och framtida utformning, innehåll eller ägande av länkade sidor. Eura Mobil frånsäger sig allt ansvar för innehållet i länkade sidor som ändrats efter länken gjordes. Detta gäller för alla länkar som ingår i material och referenser på nätet, samt för online-besökares poster i gästböcker. Leverantören av en länkad sida är ansvarig för illegalt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och för eventuella skador till följd av användning eller icke-användning av sådan information. Leverantören av länken i fråga bär inte något ansvar.

3. Upphovsrätt och varumärken

Eura Mobil har åtagit sig att enbart använda egna bilder, videosekvenser och texter eller i övrigt bilder, videosekvenser och texter som inte annars omfattas av upphovsrätt.

Allt innehåll på webbplatsen och alla av tredje part skyddade varumärken och andra imaterialrättsliga rättigheter omfattas av bestämmelserna i gällande upphovsrätts och äganderättslagstiftning och tillkommer upphovsrättsinnehavaren. Referenser innebär inte att varumärken inte är skyddade av lag!

Eura Mobil innehar upphovsrätten för alla produkter som tillverkas av företaget. Allt mångfaldigande eller användning av planlösningar, videos och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer kräver tillstånd från Eura Mobil.

4. Dataskydd

Där möjlighet ges att ange personliga eller yrkesmässiga uppgifter online (e-postadresser, namn, andra detaljer), betraktas den informationen som ges såsom frivillig. När tekniska medel så tillåter, ges mesta möjliga information utan sådana uppgifter.

5. Rättsliga tillämpningen av denna sammanfattning

Denna sammanfattning betraktas som en del av innehållet på denna sida. Om delar eller detaljer av denna text blir ogiltiga, eller inte längre eller inte till fullo tillämpliga, skall övriga delar av innehållet fortsatt vara giltiga under hela den period dessa ska anses giltiga.